انواع محصولات فولادی

قیمت آهن آلات


میلگرد آجدار

نام محصول وزن هر شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
میلگرد 32 شاهین A3 73/05
15,030 ^ 110
نزولی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 28 شاهین A3 56/66
15,030 ^ 110
نزولی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 25 شاهین A3 44/75
15,030 ^ 110
نزولی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 22 شاهین A3 34/5
15,140
نزولی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 20 شاهین A3 28/6
15,140
نزولی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 18 شاهین A3 23/16
15,140
نزولی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 16 شاهین A3 18/29
15,140
نزولی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 14 شاهین A3 13/88
15,140
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 12 شاهین A3 10/19
15,415
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 10 شاهین A2 7/07
15,415
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 8 شاهین A2 4/4
15,580 ^ 110
کارخانه
موجود در سبد

میلگرد آجدار

نام محصول وزن هر شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
میلگرد 12 ابهر A3 10/68
14,725 ^ 303
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 12 ابهر A2 10/68
14,955 ^ 74
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 20 ابهر A3 29/6
14,955 ^ 74
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 18 ابهر A3 23/9
14,955 ^ 74
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 16 ابهر A3 18/9
16,195 ^ 303
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 14 ابهر A3 14/5
14,725 ^ 303
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 10 ابهر A3 7/44
14,725 ^ 303
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 10 ابهر A2 7/44
14,955 ^ 74
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 8 ابهر A2 4/5
15,395
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 28 ابهر A3 58
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
میلگرد 18 ابهر A3 بنگاه آسرون 23/9
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت

میلگرد آجدار

نام محصول وزن هر شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
میلگرد 20 راد A3 27
16,145
صعودی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 18 راد A3 21/5
16,145
صعودی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 16 راد A3 17/5
16,145
صعودی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 10 راد A2 8
16,555
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 8 راد A2 5
16,785
کارخانه
موجود در سبد

میلگرد آجدار

نام محصول وزن هر شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
میلگرد 20 ظفر A3 28
14,940 ^ 60
صعودی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 16 ظفر A3 18
14,940 ^ 60
صعودی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 14 ظفر A3 14
14,940 ^ 60
صعودی کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 8 ظفر A2 4/2
15,390 ^ 70
کارخانه
موجود در سبد

تیرآهن

نام محصول وزن تقریبی شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
تیرآهن 14 ظفر بناب 125
15,680 ^ 100
کارخانه
موجود در سبد
تیرآهن 20 ظفر بناب 240
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت

میلگرد آجدار

نام محصول وزن هر شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
میلگرد 20 بافق A3 29/2
14,940
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 16 بافق A3 18/5
15,060
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 14 بافق A3 14/4
15,060
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 12 بافق A3 10/5
15,395
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 10 بافق A2 7/2
15,670
کارخانه
موجود در سبد

نبشی

نام محصول وزن قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
نبشی 60*60*5 میل شکفته مشهد 27/5
16,780 ^ 220
کارخانه
موجود در سبد
نبشی100*100*10 میل شکفته مشهد 90
15,500 ^ 280
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 80*80*8 میل شکفته مشهد 57
15,395 ^ 280
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 60*60*6 میل شکفته مشهد 33
15,320 ^ 275
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 50*50*5 میل شکفته مشهد 18/3
15,675
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 50*50*4 میل شکفته مشهد 18
17,000
کارخانه
موجود در سبد
نبشی50*50*3 میل شکفته مشهد 14/5
15,505
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 40*40* 4 میل شکفته مشهد 14
15,780 ^ 275
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 40*40* 3 میل شکفته مشهد 10/6
16,055 ^ 275
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 40*40*2/5 میل شکفته مشهد 9
15,505
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 40*40*2 میل شکفته مشهد 8/2
15,505
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 30*30*3 میل شکفته مشهد 8/8
15,945 ^ 739
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 30*30*2 میل شکفته مشهد 3
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت

ناودانی

نام محصول وزن قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
ناودانی 10 کوتاه شکفته 39/5
15,780
کارخانه
موجود در سبد
ناودانی6 شکفته 23/4
17,790 ^ 10
کارخانه
موجود در سبد

سپری فولادی

نام محصول قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری

نبشی

نام محصول وزن قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
نبشی80*80*6 میل ناب تبریز 0
16,330
کارخانه
موجود در سبد
نبشی50*50*4 میل ناب تبریز 18/2
16,420
کارخانه
موجود در سبد
نبشی50*50*3 میل ناب تبریز 14/2
16,515 ^ 1
کارخانه
موجود در سبد
نبشی45*45*5 میل ناب تبریز 0
16,970
کارخانه
موجود در سبد
نبشی45*45*4 میل ناب تبریز 0
16,970
کارخانه
موجود در سبد
نبشی40*40*4 میل ناب تبریز 14
16,420
کارخانه
موجود در سبد
نبشی40*40*3 میل ناب تبریز 11
16,605
کارخانه
موجود در سبد
نبشی40*40*2.5 میل ناب تبریز 8/2
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
نبشی45*45*3 میل ناب تبریز 0
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت

ناودانی

نام محصول وزن قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
ناودانی 14 کوتاه ناب 73/8
16,780
کارخانه
موجود در سبد
ناودانی 12 کوتاه ناب 60
16,780
کارخانه
موجود در سبد
ناودانی 10 کوتاه ناب 51
16,415
کارخانه
موجود در سبد
ناودانی 8 بلند ناب 85
16,150
کارخانه
موجود در سبد

تیرآهن

نام محصول وزن تقریبی شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
تیرآهن 16 ناب تبریز 165
193,500
کارخانه
موجود در سبد
تیرآهن 14 ناب تبریز 127
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
تیرآهن 18 ناب تبریز 210
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت

میلگرد آجدار

نام محصول وزن هر شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
میلگرد 18 آرین A3 23
14,590 ^ 46
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 16 آرین A3 18
14,635
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 12 آرین A3 10
14,635 ^ 46
کارخانه
موجود در سبد
میلگرد 10 آرین A2 7
14,680 ^ 138
کارخانه
موجود در سبد

نبشی

نام محصول وزن قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
نبشی120*120*12 میل آریان فولاد 129/3
14,770 ^ 90
کارخانه
موجود در سبد
نبشی100*100*10میل آریان فولاد 89/5
15,570 ^ 90
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 80*80*8 میل آریان فولاد 55/8
14,770 ^ 90
کارخانه
موجود در سبد
نبشی70*70*7 میل آریان 0
14,770 ^ 90
کارخانه
موجود در سبد
نبشی70*70*5 میل آریان فولاد 0
14,770 ^ 90
کارخانه
موجود در سبد
نبشی60*60*6 میل آریان فولاد 33
15,415
کارخانه
موجود در سبد
نبشی50*50*5 میل آریان فولاد 21/8
15,320
کارخانه
موجود در سبد
نبشی50*50*4 میل آریان فولاد 17/7
15,230 ^ 90
کارخانه
موجود در سبد
نبشی40*40*4 میل آریان فولاد 14/3
15,230 ^ 90
کارخانه
موجود در سبد
نبشی40*40*3 میل آریان فولاد 11/2
16,145 ^ 94
کارخانه
موجود در سبد
نبشی40*40*2/5 میل آریان فولاد 9
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
نبشی50*50*3 میل آریان فولاد 14/5
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
نبشی60*60*5 میل آریان 26
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
نبشی150*150*5 میل آریان 0
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت

ناودانی

نام محصول وزن قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
ناودانی 10 آریان فولاد 48
16,200
کارخانه
موجود در سبد

تیرآهن

نام محصول وزن تقریبی شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
150
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
320
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
355
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت

نبشی

نام محصول وزن قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
نبشی 120*120*12 میل سپهر ایرانیان 125
15,690
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 100*100*10 میل سپهر ایرانیان 90
15,275 ^ 1
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 80*80*8 میل سپهر ایرانیان 58
15,365 ^ 2
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 60*60*6 میل سپهر ایرانیان 32
16,145 ^ 90
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 60*60*5 میل سپهر ایرانیان 28
16,240 ^ 184
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 50*50*4 میل سپهر ایرانیان 18
15,965 ^ 90
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 50*50*5 میل سپهر ایرانیان 22
15,965
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 50*50*3 میل سپهر ایرانیان 15
16,970 ^ 95
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 40*40*4 میل سپهر ایرانیان 14
16,055
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 40*40*3 میل سپهر ایرانیان 10/5
16,330 ^ 1
کارخانه
موجود در سبد
نبشی 30*30*3 میل سپهر ایرانیان 8
18,100
کارخانه
موجود در سبد

ناودانی

نام محصول قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری

سپری فولادی

نام محصول قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری

چهارپهلو

نام محصول قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری

آسرون، خرید سریع و مطمئن آهن و فولاد


آسرون از سال ۱۳۷۴ تا امروز در بازار آهن و فولاد مشغول به فعالیت است. ما در چند سال گذشته با آغاز فروش آنلاین آهن، پا به عرصه جدیدی گذاشتیم که هدف از آن، افزایش سرعت خدمت‌رسانی به مشتریانمان در اقصی نقاط ایران است. اعتماد، تضمین کیفیت و صداقت از اصول اخلاقی و حرفه‌ای ما در کار است. مطمئن‌ترین خرید مقاطع فولادی ساختمانی و صنعتی را با آسرون تجربه کنید

تنوع کالایی گسترده
تنوع کالایی گسترده
بیش از قلم کالا
ارسال به سراسر کشور
ارسال به سراسر کشور
درصد رضایت
تضمین قیمت
تضمین قیمت
نفر به ما اعتماد کردن

درباره آسرون

استعلام سریع قیمت

در کمتر از 30 دقیقه از قیمت موردنظر خود مطلع شوید.
به ما اعتماد کرده اید
به ما اعتماد کرده اید
مشاهده همه پادکست‌ها
پادکست‌های آسرون
هر روز 90 ثانیه درباره بازار
- پلیت چیست و چه کاربردی دارد؟
 پلیت چیست و چه کاربردی دارد؟
پلیت چیست و چه کاربردی دارد؟
- میزان تیرآهن مورد نیاز برای سازه چگونه محاسبه می‌شود؟
 میزان تیرآهن مورد نیاز برای سازه چگونه محاسبه می‌شود؟
میزان تیرآهن مورد نیاز برای سازه چگونه محاسبه می‌شود؟
- مهم‌ترین رخدادهای بازار آهن و فولاد در سال 1400
 مهم‌ترین رخدادهای بازار آهن و فولاد در سال 1400
مهم‌ترین رخدادهای بازار آهن و فولاد در سال 1400
- با میلگرد ابهر بیشتر آشنا شوید
 با میلگرد ابهر بیشتر آشنا شوید
با میلگرد ابهر بیشتر آشنا شوید
- لاپه چیست؟
 لاپه چیست؟
لاپه چیست؟
- تفاوت ورق استیل بگیر و نگیر چیست؟
 تفاوت ورق استیل بگیر و نگیر چیست؟
تفاوت ورق استیل بگیر و نگیر چیست؟
مشاهده همه ویدئو‌ها
ویدئوکست
ویدیوهای آموزشی آهن، ساختمان و قیمت آهن

معرفی اپلیکیشن آسرون

راهنمای کار با ابزار آنلاین متره

مقایسه سازه بتنی و فولادی

راهنمای خرید میلگرد از بورس
تماس با ما
میزبان صدای گرم شما هستیم
1
انتخاب محصول
انتخاب محصول
2
ثبت سفارش
ثبت سفارش
3
صدور پیش فاکتور
صدور پیش فاکتور
4
کارشناسان
تماس کارشناسان
5
تسویه حساب نهایی
تسویه حساب نهایی
6
ارسال بار
ارسال بار